DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 
 
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
(vyplňte maximálně 3 dny před nástupem na kurz)
 
 
Prohlašuji, že synovi, dceři…………………………………………………………………….,
datum narození…………………………………………………………………………………...,
adresa ………………………………………………………………………….…………………… ošetřující lékař nenařídil změnu režimu,
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření.
Není nám též známo, že v posledních 2 týdnech přišel/přišla do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
Jsme si vědomi právních následků, které by nás postihli, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.
Předám informace vedoucímu soustředění o stavu dítěte a na případné obtíže mého dítěte
(např. užívané léky, astma, alergie, apod.)
 
v ……………………. dne ………………….
 
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………
 
 
 
 
 

Písemný souhlas zákonného zástupce
s vyšetřením nezletilého dítěte
 
 
Já, níže podepsaný/á…………………………………………………nar……..…….……….., bytem……………………………………………………,
jako zákonný zástupce (otec/ matka)
svého dítěte…………..…………………………………………….., nar……………………, bytem……………………………………………………,
 
vyjadřuji tímto souhlas s odborným lékařským vyšetřením své/ho syna/dcery, včetně případného ošetření metodami manuální medicíny
ve znění §35 zákona č.372/2011 Sb.
 
 
v …………………………. dne ……………                                                                         ……………………………………                                                                                  
                                                                                                                                                     podpis rodiče